Biuro:

FusioProjekt Sp. z o.o.
ul. Chemików 1 (H125)
32-600 Oświęcim
email: biuro@fusioprojekt.pl

Zarząd:

Prezes: Piątkowski Łukasz

Wiceprezes: Rejdych Bartosz
Polityka w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fusioprojekt spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Chemików 1B,
32-600 Oświęcim, e-mail: biuro@fusioprojekt.pl;

2) cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zależne od
podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych np.:

- w przypadku przesłania do nas CV, Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie zgody na cele rekrutacji,

- w przypadku otrzymania od Pani/Pana zapytania o ofertę, Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane na podstawie prośby o podjęcie przez nas działań,

- w przypadku zawarcia umowy celem przygotowania projektu, Pani/Pana
dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy o wykonanie
usługi.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być kontrahenci
Administratora, tacy jak biuro rachunkowe przetwarzające dane osobowe na
podstawie umowy powierzenia danych osobowych czy urzędy skarbowe
przetwarzające dane osobowe na podstawie właściwych przepisów prawa,
przy czym ewentualne przekazywanie Pani/Pana danych osobowych będzie
związane wyłącznie z realizacją zawartych umów lub z obowiązkami
prawnymi na nas ciążącymi;

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej, w związku z odpowiednią decyzją
Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony
gwarantowany przez państwo trzecie. W razie braku stwierdzenia w drodze
decyzji przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony, dane
będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą:

a)   prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub
podmiotami publicznymi;

b)   wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;

c)   standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję
Europejską;

d)   standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zatwierdzonych przez Komisję Europejską;

e)   zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
kodeksu postępowania;

f)     certyfikatu ochrony danych osobowych;

g)     zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na klauzule
umowne;

h)     zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
postanowienia administracyjne między organami lub podmiotami publicznymi;

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez czas niezbędny do
celu przetwarzania określonego zgodnie z pkt. 2 niniejszej klauzuli
informacyjnej, np.:

- w przypadku przesłania do nas CV, Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji,

- w przypadku zatrudnienia lub świadczenia przez nas usług, Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z okresem zawartej
umowy lub z okresem wskazanym we właściwych przepisach prawa, jak
ustawowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej lub dokumentów
sprzedaży i zakupów.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każde z
przysługujących uprawnień może być realizowane odrębnie, w zależności od
podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. Jeśli uznają Państwo,
iż Pani/Pana dane osobowe są w jakikolwiek sposób naruszane lub
zagrożone naruszeniem, jak również jeśli będą chcieli Państwo skorzystać
z jednego lub kilku wskazanych uprawnień, prosimy o kontakt mailowy na
następujący adres: biuro@fusioprojekt.pl;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymagane
przepisami prawa lub może być dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego
wykonania przez Administratora czynności, w ramach których przetwarzane
są Pani/Pana dane osobowe, np. niezbędne dla prawidłowego
przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.

9) Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.

Zapewniamy Państwa, iż dane osobowe są przez nas gromadzone są w ilości
niezbędnej do realizacji określonych celów przetwarzania. Państwa dane
osobowe nie są sprzedawane innym podmiotom, edytowane lub zmieniane.
Każda osoba pracująca przy Państwa danych osobowych została do tego
stosownie upoważniona przez Administratora.

Jednocześnie, gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych
poprzez m.in. stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, które
umożliwiają ich bezpieczne przetwarzanie czy wdrażanie stosownych
procedur postępowania na tych danych, również w przypadku ich
naruszenia. Dokładamy wszelkich starań, aby wszelkie zagrożenia związane
z przetwarzaniem danych osobowych były zminimalizowane.